обьщьникъ

обьщьникъ
ОБЬЩЬНИК|Ъ (75), -А с.
1.Тот, кто приобщился к кому-л., чему-л., причастен к кому-л., чему-л.:

и съ ст҃ыми причьтенъ бѹдеши. и съ тѣмь въ цр҃ствии ѹ нб҃снааго вл҃дкы обьщьникъ бѹдеши. ЖФП XII, 46а; съ прилежениѥмь же и тъщаниѥмь наслажа˫аисѧ пѣни˫а ст҃го д҃ха обьщьникъ бѹдеть. СбТр ΧΙΙ/ΧΙΙΙ, 61 об.; грѣхѹ. мълчѧниѥмь обьщьници бывають. УСт ΧΙΙ/ΧΙΙΙ, 219 об.; иниi же ближии сродници... обещници сборныѧ. цр҃кви будуть... да приимуть наслѣдье. (κοινωνικοί) ΚΡ 1284, 311г; мл(с)тивъ бо ѥси чл҃вколюбець. плоти наше˫а ѡбещьникъ и нюже ѡбълъкъсѧ. СбЯр ΧΙΙΙ, 158; того бо законы храниста. и обещници сего страсте(м) быста. Мин XIV (май, 2), 20 (приписка); Мнѣ мнитьсѧ. ˫ако обещникъ ѥсть муцѣ. ПНЧ XIV, 186в; аще истинено вѣрѹѥмъ. добра˫а дѣла творѧще то обещникы створить ны. нб(с)нму цр(с)твию. Апок XIV (2), 104; самъ б҃ъ сыи н(а) сп(с)нье чл҃вко(м) взѧтъ тѣло члвч(с)кое. да чл҃вкы створi(т) обещникы. бж(с)твена(г) и мыслена(г) ест҃ва. (κοινωνούς) ЖВИ ХIV–XV, 115а; тако˫а славы никтоже полѹчи ѥ˫аже хотѧше ты быти ѡбещни(к) с нимь. ПКП 1406, 131б; обѣщавъ ст҃ымъ своимъ ап(с)лмъ ст҃ыи д҃хъ. началникъ твари обьщникъ оц҃ю и с҃ну и нераздѣльну. въ ѥдиньствѣ. Пал 1406, 151б.

2. Сотоварищ, соучастник в чем-л.:

И ѥсть дрѹгъ трѧпезамъ обьштьникъ и не прѣбɤдеть въ д҃нь скърби ти (κοινωνὸς τραπεζῶν) Изб 1076, 137 об.; Стыди сѧ оц҃ѧ и матере блѹдъмь. Сильнааго и властелина о лъжи... || ...Обьштьника и дрѹга ‹о не›правьдѣ. (ἀπὸ κοινωνοῦ) Там же, 173–173 об.; проклинають свою распьрю. си нестори˫ане. евьтихи˫ане. и тѣхъ обьщьникъ. диоскоръ. (ὁ... κοινωνός) ΚΕ XII, 283б; обличениѥмь обличиши ближнѧго своѥго. и не приимеши ѥго ради грѣха. и обещникъ съгрѣшающемѹ. молчани˫а ради бываѥть. ПНЧ 1296, 24; темь страньника. любите и своѥи трѧпѣзѣ обьщника и створи. Пр 1383, 97б; друга˫а же лютыми слѹгами грабѧть. за то ѥсть обещници о татбѣ. МПр XIV, 62 об.; еретикомъ. иже заповѣди г(с)нѧ разъвращающимъ. обещьници бывають. ПНЧ XIV, 103б; что ли велико тебѣ с нами вчинѧтисѧ обещникы имѣти ны. (κοινωνούς) ГБ XIV, 163б; Его (же) [Константина] ѹбо по(д)бнiкъ сы [Владимир] с тѣм же [с Константином] едино˫а славы и чьсти обещн(и)ка створи г(с)ь. на нб(с)ѣ(х). ИларСлЗак XI сп. XIV/XV, 169 об.;

|| соправитель:

сыи въ ц҃ртвии си обещника при˫атъ брата своѥго Оулианта по трехъ десѧтехъ д҃нехъ наре(ч)ень˫а своѥго... обещника цр(с)твѹ своѥмѹ створь, собѣ же западьны˫а страны взѧть, ономѹ же || въсточны˫а остави. (κοινωνὸν... κοινωνόν) ΓΑ ΧΙΙΙ–ΧIV, 232в–г;

|| друг, близкий человек:

Что к симъ гл҃еши. что пишеши о [вм. къ] другомъ добрымъ и верстьнымъ и казате(л) на(м) обещнице ГБ XIV, 209а; ѡбещника же другъ друга будевѣ. ˫ако же естьства тако и в вѣры. [так!] (κοινωνοί) ЖВИ XIV–XV, 91б;

|| общительный, благожелательный человек:

како быти всѣмъ всѧчьскымъ [в др. сп. ѹгодника] да всѧ приобрѧщеть собѣ. ибо ч(с)тнѹ подобаѥть быти таковомѹ не горда || и страшна и наказателѧ и властелника и ѡбещника и безмездьника, сѹгодника и смерена (κοινωνικόν) ΓΑ XIII–XIV, 252в–г.

3. Член какого-л. сообщества, товарищества:

Ѡбещьникъ мои ѡ ѡбщемь имѣньи. и татебьному изда˫анью повиненъ ми есть. (ὁ κοινωνός) КР 1284, 298а; Обьщеѥ стѣны. ни ѥдинъ же ѿ ѡбьщьникѹ не можеть раздрɤшати. или ѡбновiти безъ воли ѡбѣщьника понеже нѣ(с) ѥдинъ г(д)нъ. (τῶν κοινωνῶν) Там же, 318г; Съставлѧѥть(с) ѡбщениѥ. написанѡѥ и ненаписанѡѥ. межю двѣма и межю бѡлшими. внегда кѡждо ѥю равнымь. iли ѿ˫а свою. в положение собрати часть... || ...аще сключить(с) на таковѣмь обѣщаньи. положеньи. преже быти во тщетѣ. кѡѥгѡждо обещника. по обрѣтень˫а части сi˫а позна(т). МПр ΧIV, 184 об.–185; Но се ѹбо елино(м) остави(м)... ти вслѣдующе бж(с)тву. чрѣвомъ ѹгажаю(т)... и творци и таинии обещници и к таинѣ приводници суще. (μυσταγωγοί) ГБ XIV, 5в.

Ср. обѣщьникъ.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "обьщьникъ" в других словарях:

  • обьщьница — ОБЬЩЬНИЦ|А (1*), Ъ ( А) с. Жен. к обьщьникъ в 1 знач.: она же ре(ч) пѧтница ми имѧ. х(с)вомь же стр(с)тмъ обещница. много же понуди ю кнѧзь ѿврещисѧ х(с)а. ПрЮр ΧIV, 89б …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обѣщьникъ — ОБѢЩЬНИК|Ъ (15), А с. То же, что обьщьникъ. 1.В 1 знач.: ч(с)ти тѧ. [Владимира] ѡбѣщника Г(с)ь на нб҃сѣхъ сподоби бл҃говѣрь˫а твоего ради ЛИ ок. 1425, 304 (1289). 2. Во 2 знач.: Отърицаѥмъ же прѣпо(д)бн(ы)мъ ѥп(с)помь и презвютеромъ... тавли˫ами …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»